بوئین زهرا دهکده کیوکوشین (استاد یوسف شیرزاد)

لغت نامه کیوکوشین Kyokushin Terminology

                            

لغت نامه

معنی بعضی از اسامی رایج در باشگاههای کیو کوشین کاراته

1- آرم کانکور وی بازو:سمبل کیوکوشین            2-آرم روی سینه چپ:نوشته کیوکوشین

3- کیو کو:نهایت                                        4- شین: حقیقت

5- کیو کوشین :نهایت حقیقت                          6- کارا:خالی

7- ته : دست                                            8- کاراته: دست خالی

برای دیدن متن کامل به ادامه مطلب بروید:

9- دو: راه وروش                                     10- کا: محصل

11- کای : تشکیلات                                   12- کاراته کا : محصول کاراته

13- دوجو : محل باشگاه                              14- تاتمی : محل تمرین و مبارزه

15- دان: درجه                                         16-کیو : کلاس

17- کوهان: مبتدی                                      18- سن سی : معلم

19- سمپای:کمربند سیاه ارشد                         20- شی هان : سر استاد

21- کانچو:استاد اعظم (رهبر)                         22- سوسای : استاد استادان

23- شیمبان : هیئت داوران                              24-فوکوشین : داور کنار

25- شوشین : داوروسط                                 26-اوس : تواضع و فروتنی (احترام)

27- ری : احترام                                         28-سن سی ری : احترام به استاد

29- اوتوگانی:احترام به یکدیگر                         30-آریگاتوگزائیماشتا : خیلی متشکرم

31- اونه گایشیماس : ازشماخواهش میکنم              32- سی زا : نشستن به حالت دو زانو

33- آگورا: نشستن به حالت چهار زانو                 34- تایماوت: وقت نگه داشتن

35- جی کان : وقت نگه دار                             36- داچی : ایستادن

37- زنکوتسوداچی : ایستادن متمایل به جلو            38-کوکوتسوداچی : ایستادن متمایل به عقب

39- کوکو : خرمن                                         40- نکوآشی داچی : ایستادن پاگربه

41- نکو : گربه                                             42- سانچین داچی : ایستادن ساعت شنی

43- فودوداچی: آماده باش ایستادن                        44- سوری آشی داچی : ایستادن مرغ ماهی خوار

45- سوری : مرغ ماهی خوار                            46- تویوکو : ایستادن به حالت تیشه

47- یوی داچی : آماده ایستادن                             48- کیباداچی : ایستادن پاباز نیمه نشسته

49- شیکوداچی: ایستادن به حالت کشتی سومو         50 - شوموکوداچی : حالت T شکل

51- کاکه: قلابی                                             52- کاکه داچی : ایستادن پاقلابی

53-هیسوکوداچی                                            54-هی کو داچی: ایستادن موازی

55- موسویی : ایستادن پنجه ها باز                       56- اوچی هاچی جی داچی : ایستادن پنجه کبوتری

57- موروآشی داچی:ایستادن یک پا به جلو              58- توری : برگشتن به حالت اول59

59- جوگای : ایستادن                                       60- جوگای : از تاتمی خارج شدن

61-کای تن: چرخیدن دورزدن                              62-ساگاری :عقب نشینی

63- مواته : برگشتن 180 درجه                            64- کوجو : برگشتن 90 درجه

65-یون جو کو: برگشتن 45 درجه                         66- میگی : راست

67- هیداری : چپ                                           68- سایو :طرفین

69- یوکو : پهلو                                             70- مای :جلو

71- اوشیرو : پشت سر                                     72- اورا :پشت

73- شومن : روبرو                                          74- شومنی ری : احترام به روبهر

75- شیتا: از پایین به بالا                                    76- اوروشی : ازبالا به پایین

77- اوچی : از داخل به خارج                             78- سوتو: ازخارج به داخل

79- جودان : بالا                                             80- چودان : وسط

81- گدان : پائین                                              82- بارای : رد کردن

83- اوکه :دفاع                                               84- آگو : چانه

 85- آتاما :سر                                               86- اتاماسوکی :ضربه با مشت به سرحریف

87 - کانمن :صورت                                        88- کوبی :گردن

89- ساکوتسو : استخوان تر قوه                           90- کوته : ساعد

91- کوکن : قوس مچ                                       92-هیراکوته :پشت ساعد

93- اوراکوته : قسمت پائین ساعد                         94- اوموته کوته : قسمت پائین ساعد

95-هیراکن:داخل دست با انگشتان نیمه بسته            96- تتسوئی:تیغه خارجی دست حالت مشت

97- نوکیته: انگشت                                        98- ایپون نو کیته :ضربه با یک انگشت

99- نی هون نوکیته :ضربه با دو انگشت               100- یوهان نوکیته : ضربه با چهار انگشت

101-شوتو : تیغه خارجی دست                          102-های تو : تیغه داخلی دست

103-هی شو : پشت دست                                 104- شوتی : کف دست

105-اشی : هل دادن                                       106-شوتی اشی :هل دادن با کف دست

107-اوراکن : پشت مشت                                 108- سیکن : برآمدگی روی مشت شاخ کرگدن

109- هیچی : آرنج                                         110- هیزو : کمر

111- کین :بیضه                                            112- گری : لگن

113-هیزا :زانو                                             114- آشی پا

115- سونی : ساق پا                                       116- های سوکو : روی پا

117- تای سکو : تیغه داخلی پا                            118- سوکوتو :تیغه خارجی پا

119- چوسوکو:سینه پا                                      120- کاکاتو :پاشنه پا

121- مواشی دورانی                                       122- مواشی گری :لگد دورانی

123- سوکی : ضربه مستقیم پیستونی شکل               124- ایچ : یک

125- نی: دو                                                 126- سان : سه

127- شی چهار                                              128- گو : پنج

129- روکو:شش                                            130- شیچی : هفت

131-هاچی : هشت                                          132- کیو : نه

133- جو : ده                                                134-مورو: دوتا

135-موروته : دو دستی                                    136- اوبی :کمر بند کاراته

137- شیرو: سفید                                           138- آئو:آبی

139- کرو :زرد                                            140- آکا :قرمز

141- میدوری: سبز                                        142- کاچی : قهوه ای

143- کورو : سیاه                                          144- یازومه :راحت

145- یامه: قطع ، تمام                                     146- سوکو: شروع مجدد

147- هاجیمی: شروع                                     148- زوکو: ادامه دادن در مسابقه

149- هانته: اعلام رای نهائی                            150- ماکسو: چشمها بسته

151- ماکسو یامه: چشمها باز                            152- ذن: تمرکز

153- کیای: فریاد                                          154- موگوری: انجام تکنیکها بدون شمارش

155- یوگوری: انجام تکنیکها بدون شمارش            156- کیاراته: اعلام کیای

157- کامائه: گارد                                         158- گامائته: گارد گرفتن

159- کیاکو: مخالف                                       160- مایته: دست موافق

161- اسکوات: نشستن و برخاستن                       162- هی کی ته: دست عکس العمل

163- کاتا: فرم ، قالب                                      164- اوراکاتا: انجام کاتا با چرخش 180

165- کی هون: تکنیک                                     166- کی هون نوکاتا: تکنیکهای زنجیره ای

167- ایتو: جنگ                                            168- ایپون: تک ، یک امتیاز

169- نی هون: دوتا                                        170- سمبون: سه تا

171- سای کای: سه مرتبه                                 172- یوهون: چهارتا

173- گوهون: پنج تا                                        174- کمیته: مبارزه

175- جیوکمیته: مبارزه آزاد                               176- ایپون کمیته: مبارزه تک ضربه ای

177- سمبون کمیته: مبارزه سه قدمی                     178- گوهون کمیته: مبارزه 5 قدمی

179- شورره: سریعتروقویتر کارکردن                  180- که آگه: مفصل بالا رونده

181- ایبوگی: تنفس                                         182- میزو: ندیدیم

183- میتومیزو: چیزی نبود                                184- کی مه: نفوذ

185- کومی: فشاری                                        186- کی کن: غیبت کردن حریف در مسابقه

187- چوئی: خطای کوچک                                188- هانسوکو: خطا

189- جن تن: خطای متوسط                               190- شیکاک: خطای خیلی بزرگ ، اخراج

191- شیای:مسابقه                                           192- شیای شوریو: اتمام مسابقه

193- شیای شوریوآکاشو:بعدازمسابقه بایکدیگردست دادن194- هی کی واکه: مساوی ، برابر

195- چوریتسوفومی: برابر ، مساوی                      196- یاکوسوکو: قائده ، قانون

197-یاکوسوکوایپون کمیته: کمیته یک ضربه ای باگاردآزاد198- آوازاته: جمع بستن

199- آکوشو: دادن دو حریف                                200- نوکی ته: انگشت 

201- کی کو: مجموعه نوک انگشتان                        202- اویابی: شست دست

203- هیتوساشی یوبی: انگشت سبابه                         204- نایوبی: انگشت وسط

205- کوسوری یوبی: انگشت انگشتر                        206- کویوبی: انگشت کوچک

207- توهو:فاصله بین انگشت شست وسبابه                 208- ریوتوکن: بند دوم انگشت

209- هیتوساشی یوبی ایپون کن: مفصل دوم انگشت سبابه210 - تاکایوبی ایپون کن: بند دوم انگشت وسط

 

Loading