بوئین زهرا دهکده کیوکوشین (استاد یوسف شیرزاد)

تکنیکهاهای دست hand techniques
1- سیکن زوکی                   2-سیکن شیتازوکی                  3- سیکن مواشی زوکی

4- اوراکن شومن اوچی          5-اوراکن سایواوچی                 6-سیکن اگواوچی

7- اوراکن آگواوچی              8-توهو                               9-کیکواوچی

برای دیدن متن کامل ادامه مطالب بروید:

10- هیچی آته                    11-هیجی اورشی اوجی             12-هیچی اگواوچی

13-اوشیروهیجی آته             14-شوتوساکاتسوکومی اوچی       15-شوتو ساکاتسواوچی

16-شوتوگانمن اوچی اوچی      17-شوتوگانمن سوتو اوچی         18-شوتواوچی

19-شوتوهایتو اوچی              20-تتسوئی گانمن اوچی            21-تتسوئی اورشی اوچی

22-تتسوئی گانمن سوتواوچی     23-یوهان نوکیته                    24-نی هان نوکیته

25-موروتوزوکی                  26-اوراکن اورشی گانمن اوچی   27-موروتوهایتواوچی

28-هایتواوچی                     29-یوبی کن                        30-ایپون کن

31-اوی کن                         32-ریو توکن                      33-هیشو

34-هیراکن اورشی اوچی          35-هیراکن مواشی اوچی         36-هیراکین زوکی

37- شوتو هیزواوچی

اکثرتکنیک های فوق درسه قسمت چودان(بالا)جودان(وسط)وگدان(پایین) قابل اجرا هستند.

Loading