بوئین زهرا دهکده کیوکوشین (استاد یوسف شیرزاد)

فرم های ایستادن kyokushin dachi

فرم های ایستادن 

Heisoku Dachi

هیسُکوداچی

ایستادن خبردار (پاجفت)

Musubi Dachi

موسوبی داچی

ایستادن به شکل عدد7 (پاشنه چسبیده)

Hiko Dachi

هیکُ داچی

پاها به موازات هم نیم برابر عرض شانه


:بر ای دیدن فرم های ایستادن به ادامه مطلب بروید

Shizen Dachi

شی ذن داچی

پاها به اندازه عرض شانه

(So to hachiji Dagi )

سوتوهاچی جی داچی

(سر پا مایل به بیرون)

Uchihachigi Dachi

اوچی ها جی داچی

پاها به اندازه عرض شانه (سرپا مایل به داخل)

Sanchin Dachi

سانچین داچی

ایستادن به شکل ساعت شنی

Zenkutsu Dachi

ذنکو تسو داچی

ایستادن متمایل به جلو

Kiba Dachi

کیبا داچی

ایستادن به شکل سوار بر اسب

Tsuruashi Dachi

تسوروآشی داچی

ایستادن به شکل مرغ ماهیخوار

Kokutsu Dachi

کو کوتسوداچی

ایستادن متمایل به پشت

Nekoashi Dachi

نکوآشی داچی

ایستادن پا گربه ای

Kakeashi Dachi

کاکه آشی داچی

ایستادن متقاطع پاها

Kumite Dachi

کومیته داچی

ایستادن در فرم مبارزه آزاد

 

 

Loading