بوئین زهرا دهکده کیوکوشین (استاد یوسف شیرزاد)

کاتا چیست و به جه معناست؟ what's the kyokushin kata

شاخه ای از وزرش کاراته است که برای مقابله با حریف کاربردهای زیادی دارد. کاتا در مجموع اهداف جالب و بسیاری دارد اما اغلب مردم تصور میکنند که این ورزش به نوعی دفاع شخصی است و در زندگی روزمره کاربرد بسیاری دارد.

اما واقعیت این است که کاتا در ورزش های رزمی شاخه معتبری از کاراته است و از نگاهی دیگر رشته ای با قابلیتهای تهاجمی و تدافعی در برابر حریف ذهنی! (به این معنا که مهارتهای فردی در آن مورد توجه قرار می گیرند). استفاده از مشت و ضربات پا و حتی ایستادن در حالتهای مختلف همگی از شاخصه های کاتا هستند.
کاتا کلمه ای ژاپنی است و در لغت به معنی شکل و فرم (form) می باشد. کاتا در واقع الگوهای حرکات تهاجمی و تدافعی را به صورت جزیی در حرکت تکی و یا گروهی تعریف می کندبرای دیدن متن کامل به ادامه مطلب بروید:

 کاتا مجموعه ای از حرکات و تکنیکهای تهاجمی و دفاعی است که به شکل نوعی رقص موزون به نظر میرسد. وقتی یک کاتا به خوبی اجرا میشود در واقع نظم درونی و هنر اجرا کننده را نشان میدهد.

کاتاها به وسیله اساتید بزرگ کاراته طراحی و ابداع شده اند تا با تمرین مدام، کاراته کا را قادر سازد در یک زمان با هشت حریف مبارزه کند.البته بدون به هم خوردن تعادل لازم و حالت بدن تا به راحتی بتواند ضربات فلج کننده یا کشنده را به حریف وارد کند.

در مسابقات هر کاراته کای حرفه ای باید توانایی نشان دادن مفهوم و معنی هر حرکتی اعم از یک ضربه داچی یا تنفس را دارا باشد.

یک کاتا روی خوب کسی است که بتواند با کیفیت عالی اجرای ضربات و حرکت این پیام را به داوران منتقل کند که او چقدر خوب و حرفه ای کاتا را اجرا کرده یا در واقع مبارزه کرده است.

کاتا در میان اولین آموزش های هر شخصی در کلاس کاراته می باشد. بزرگترین عامل در تشخیص میزان مهارت واقعی یک کاراته کا چگونگی اجرای کاتا توسط اواست .

توانایی یک سن سی دریاد دادن (آموزش) هنر کاراته در حقیقی ترین شکل آن دارا بودن شاگردانی است که کاتا را خوب و در سطحی عالی اجرا کنند.

کاتا :

کاراته تمام وضعیت و چگونگی خود را از کاتا می گیرد و بی توجهی نسبت به کاتا به این معنی است که هنرجو هیچگونه ارزش و جایگاهی را در کاراته به دست نیاورده است. کاتا در شکل ظاهری مبارزه خیالی با دنیای غیر واقعی است.اجرای یک سری حرکت شامل ضربه دست_ پا دفاع با داچی های مختلف در جهتها و حالتهای متفاوت است

کاتا یکی ازارکان مهم کاراته است که دستیابی به معنای روانی و فکری یک مبارزه صحیح و تمرکز فکر و تقویت مفاصل و ماهیچه ها برای بیشترین کارائی فیزیکی شخص و پرورش انعکاسهای سریع حرکتی و افزایش توانائی های واکنش لحظه ای در موقع دفاع از خود را به هنرجو نشان می دهد .

ابعاد فیزیکی کاتا:

خیلی از ماهیچه ها و تاندونهای مفاصل در حالتهای عادی در اثر نداشتن بار اضافه مورد پرورش و تقویت قرار نمی گیرد ولی در هنگام اجرای یک کاتا به شکل صحیح و اصولی خود این قسمت از اعضای بدن تحت فشار قرار گرفته و تقویت می شوند.چون اساس فن مبارزه بر پایه حرکتهای سریع و واکنشهای ناگهانی است از اینرو یک کاراته کا بایستی توانائی انقباض لحظه ای عضلات بدنش را داشته باشد.که به طور اصطلاح این اصل را در کاراته به نام اصل نرمی به سختی (گوجوریو) می نامند و یکی از راههای بسیار مهم برای تقویت وملکه کردن آن در نظام بدن وضمیر ناخودآگاه یک کاراته کا تمرینات مکررومرتب کاتا می باشد.اجرای کاتا علاوه بر پیاده کردن یک نظم وانضباط دررفتارهای بدن باعث تمرکزذهن برروی فکری خاص وتقویت ناخودآگاه نیروی مغزی وانسجام ان میگردد.چون هرکاتا در جهتهای مختلف و زوایای مختلف تکنیک ودید انجام می گیرد.از اینرو واکنش بدن وذهن را نسبت به چرخش درزوایای گوناگون واجرای سرعت تکنیک تقویت کرده وضمیر ناخودآگاه ذهن به جهتها وزاویه های متفاوت اشنا شده و خو می گیرد که این آشنائی ضمیر ناخودآگاه نقش بارزی دردفاع وحمله یک مبارزه بازی میکند.دیگراینکه چون اجرای هرکاتامستلزم دقت ویاداوری حرکت درجهت درست واجرای تکنیک صحیح میباشد ازاین رو به ذهن فشار وارد می آورد ونیازبه تمرکزودقت زیادی دارد.این تمرکزمداوم ذهن برروی فکرخاص(همان کاتا) به هنگام اجرای کاتاموجب تقویت وپرورش حواس مغزی شده وتمرین بسیار بسیار شایسته ای است برای پروراندن قدرت تمرکزذهنی.تمرکزیکی از اصول اولیه کاراته می باشد.مثلی است معروف که می گویند هنگام اجرای کاتا اولأ باشخص اجراکننده صحبت نکنید تا تمرکزش بهم نخورد وثانیأ اینکه شخص کاتارونده بایستی انقدر

تمرکزذهن داشته باشد که به هیچ عنوان حتی اگر صدایش کنندنشنود وازحال روحانی کاتا خارج نشود.همانطورکه ما عضلات بازویمان مرتب ومکرر با زدن زوکی قوی می کنیم. تمرکز مداوم نیروی مغزی برروی فکری خاص در ذهن نیز به هنگام اجرای کاتا باعث پرورش و افزودن بر توانایی نیروی فکری وذهن ما می گردد و همچون مطالعه که اندیشه را می پرورانند موجب تقویت نیروی مغزی می گردد.

موضوعاتی که هنگام اجرای یک کاتا بایستی مورد توجه قرار گیرند واصولأ کاتا به خاطر تقویت و پرورش انها پایه ریزی شده است عبارتند از: تنفش - زمانسنجی - فاصله - سرعت وقدرت( نرمی به سفتی ) - عکس العمل های کیمه ( تمرکز همه نیروها در یک نقطه ) - زان شین ( تمرکز نگاه یا هوشیاری تا اخرین لحظه در برابر حریف) - مرکزثقل - ریتم واهنگ هرکاتا، دید، کیای - هدف گیری یامنظور هرتکنیک بااحساس.همانگونه که یک هنرپیشه موقع اجرای نقش دریک فیلم یا نمایش حس ان نقش را میگیرد و انچنان طبیعی و واقعی به ایفای نقش می پردازد که تماشاچی آن بازی گر را واقعی می پندارد و در واقع این هنر بازیگر است که اتن حس را از درون خود توسط نمایش به درون بیننده منتقل میکند وهرچه بازیگری در اجرای نقشی باتجربه تر وازموده تر باشد ان احساس زودتر وراحتتر به تماشاچی راه میآبد.

این وضعیت در باره یک کاراته کا نیز صادق است کسی که کاتا اجرا می نماید بایستی انچنان حسی موقع اجرای کاتا به خود بگیرد تا بتواند معنی ومفهوم هرتکنیک یا منظور از هر حرکتی را به راحتی به بیننده القاع کند پس اول خود می باید اجرای واقعی هر کتنیکی را احساس کند وهدف گیری درستی را از خود نشان دهد. به عنوان مثال اگر قرار است تکنیک موروتواچی اوکه را اجراکند بایستی بداند این تکنیک برای چه وبه چه منظور اجرا میشود وهدف ازاجرای ان چیست وحالت اجرای واقعی آن چگونه است. زاویه دست وبدن وقدرت دست چقدر وچطور است.

درکاتا انواع داچی ها تمرین شده وشخص کاراته کا درآن داچی تبحر کافی پیدا می کند برای تمرین هر کاتا ابتدا چهارچوب اصلی کاتا داچی ها وتعادل وحرکت برروی داچی ها واجرای صحیح تکنیک تمرین میشود وبعد ازچندی که شخصی مهارت کافی در صحت کامل اجرای تکنیک و تعادل بدنی را بدست آورد.میزان قدرت و سرعت لازم اجرای هر تکنیک را باید افزایش داد . تا زمان اجرای آن تکنیک به حداقل ممکن برسد .

باید بدانید هرتکنیک یا دفاع یک زمان مشخصی در ماهیت وجودی اش دارد. هر کاتا دارای یک مفهوم معنوی است یعنی اینکه مبتکر وابداع کننده ان قصد داشته اندیشه ونیت وهدف خاصی راکه در ذهن داشته بیان کند.پی بردن به ان مقصود ذهنی یکی از اهداف کاتا رومی باشد به این شکل که کاراته کا علاوه برتوانایی کسب مهارت در مجاری فیزیکی صحیح واصولی کاتا باید بتواند به آن نیروی فکری وذهنی مقصود نیز دسترسی پیدا کرده و در بیان معنوی کاتا نیز تبحر و توانایی پیدا کنند

کاتا تمرینی از یک سلسله حرکات از پیش تعیین شده است و آن نوعی تمرکز متحرک است یک کاراته کا هنگامی که یک کاتا را در حدی مقبول وتکامل یافته انجام میدهد.در حین اجرای تکنیکهائی که قبلاٌ طرح ریزی شده و در یک چهار چوب مشخصی اجرا میشوند. به نیت انجام هر حرکت تمام عضلات خاص آن حرکت را تحت کنترل دارد این کنترل عضلانی با انجام حرکات نرم و حرکات سخت زمانی بدست می آید که بدن در صحیح ترین حالت خود قرار گیرد.حرکتهای نرم زمانی خوب و دقیق اجرا می شوند که عضلات در حال انبساط (شل) قرار داشته باشد، حرکتهای نرم در مواقع نیاز اولیه فنون سرعتی هستند یعنی اجرای تکنیکهای سرعتی احتیاج به عضلاتی منبسط و مفاصلی بسیارنرم دارند

بسیاری از تکنیکهائی که در کاتاها اجرا میشوند ماهیتی سرعتی دارندلذا بسیار نرم و با عضلاتی منبسط اجرا می شوند.حرکات سخت برعکس حرکات نرم برای اجرایشان لازم است عضلات بطور کامل منقبض باشند .که پایه اصلی تکنیکهای تمرکز یا کیمه دار هستند که حداکثر قدرت و انقباض عضلات هنگام اجرا در آن لازم است. خیلی از حرکتهای کاتاها نیز بر این پایه استوار است البته در بعضی کاتاها هر دو نوع تکنیک وجود دارد ولی در بعضی کاتاها بیشتر تکیه یا توجه روی یکی از دو تکنیک با عضلات منقبض یا منبسط می باشد.

البته برای تمرین کاتا بایستی یک هنرجوی کاراته ابتدا یک کاتا را با استفاده از حرکات نرم وعضلات منبسط به درستی و دقت لازم انجام دهد و پس از این مرحله میتواند آغاز به تمرین کاتا با حرکات تمرکزی و انقبض کند به این معنی که ابتدا همه تکنیکهای کاتا را با تکیه بر اجرای منبسط عضلات انجام دهد (نرم) پس از آن تکنیکهای منقبض را محکم و قدرتی تمرین کند یعنی هر تکنیک را با سرعت و قدرت لازم اجرا کند

تا این که بتواند در انتقال از تکنیک نرم به سخت تجربه کافی بدست آورد یعنی قادر به اجرا حرکات نرم به سخت در حد عالی بشود در جای مورد نیاز سرعت کافی و مطلوب داشته باشد در جائی دیگر تمرکز و کیمه قوی و لازم کم کم در گذر سالیان به پایه های از اجرای کاتا میرسد که بدنش آگاهی پیدا می کند.یعنی هنگامی که می خواهد حرکتی انجام دهد دیگر نیازی به فکر کردن ندارد و تکنیک به خودی خود و با دقت و سرعت لازم اجرا میشود و آنگاه وقتی به این پایه می رسد فکر و جسمش همانند یک واحد یکپارچه عمل میکنند و تمام حرکات انجام شده یک کاتا در این سطح در اصل تبدیل به یک واکنش توام فکری - جسمی میشود.

بهترین روش برای یادگیری یک کاتا عبارت است از :

1-
حرکت پاها و چرخشها را بیاموزید.

2-
حرکت دستها را یاد بگیرید.

3 -
حرکات پاها و دستها را تواماٌ یاد بگیرید.

4 -
بتدریج روشهای تنفش (دم و بازدم) تمرکزها را در هر قسمت کاتا بیاموزید.کاتا را تکمیل و به حد کمال برسانید.موقع کیای را یاد بگیرید.

5 -
در هر با ر تمرین حد اقل سه بار پشت سر هم یک کاتا را اجرا کنید.

بعد از یادگیری یک کاتا به چند روش میتوان روی آن کاتا تمرین کرد.

1-
کاتا را بدون تکنیکهای دست فقط حرکتهای پا و داچی ها را انجام دهید.

2-
بدون حرکت در حالت ایستاده فقط تکنیکهای دست را اجرا کنید.

3-
کاتا را با چشم بسته و دقت کامل اجرا کنید.

4-
چشمها را ببندید و کاتا را در ذهن خود اجرا کنید.

5-
کاتا را به صورت قرینه اجرا کنید.

6-
کاتا را از آخر به اول اجرا کنید.

7-
کاتا را با سرعت بسیار کم مانند فیلمی که کند نمایش می دهند اجرا کنید ولی کامل و دقیق و اصولی (اسلو موشن)

در صورتی که به صورتهای فوق تمرین می کنید یک در میان یک بار کاتا را کامل اجرا کنید.

در کلیه حالات کاتا سعی کنید روی حرکتها و زاویه ها و تکنیکها فکر کنید .تلاش کنید پی به مقصود و منظور هر فن (به اصطلاح بونکای آن) ببرید.استقرار صحیح داچیها جهت ها و دید را موشکافانه برسی کرده و تجزیه تحلیل کنید.عیوب خود را به این طریق میتوانید برطرف کنید.

جلوی آینه کاتا اجرا کنید تا بهتر و کاملتر بتوانید نقصهای خود را بررسی کنید. از یک دوست خواهش کنید تا کاتای شما را ببینید و نظر دهید.

هنگام اجرای یک تکنیک تصور کنید که آنرا در عالم واقع روی بدن یک حریف حقیقی انجام میدهید.

کاراته به ترتیب عبارت است از : 1- کیهان 2- کاتا 3- کمیته .یعنی مقدمه کاتا کیهان است و مقدمه کمیته کاتا در واقع اگر کیهان خوب تمرین کنید کاتای خوب خواهید زد و اگر کاتا را خوب اجرا کنید قادر به انجام کمیته عالی خواهید بود.

کاتا باید حس شود و کم کم با گذشت زمان توسط ادراک یک کاراته کا جذب شود.استادان کاراته هیچ گاه سعی نداشتند با یک مشت کلمات کسی را وادار به درک و احساس چیزی کنند. بلکه همواره تلاش می کردند تا تماشاگران خود را در یک شرایط عملی و ملموس و با ایجاد انگیزه روانی آماده پذیرش مطالب کنند.

سبکهای گوناگون، کاتا های مختلفی دارند این نکته را نیز باید توجه داشت که یک سلسله حرکات و تکنیکهای ویژه و مشخص زمانی کاتا نامیده میشود که بتوانند حالت روانی و فکری خاصی را در کاراته کا پدید آورند و یک هدف و منظور را دنبال کنند.

به هرحال چون آموزش کاتا مستلزم دقت و صرف وقت زیادی است از اینرو مربیان و استادان فن بایستی نسبت به یادگیری و مطالعه جزئیات آن زحمت فراوانی را متحمل شوند تا بتوانند به خوبی از عهده تعلیم کاتا بر آیند .هر کاتا با کاتای دیگر موارد زیادی اختلاف و مشابهت دارند.یعنی در مجموع مفهوم هر کاتا با دیگری متفاوت است همانگونه که اسم هر کاتا و معنی آن نمایانگر این تفاوت میباشند معمولا اساتید بزرگ علاوه بر یادگیری کاتا های گوناگون در یک یا دو کاتا تجربه و مهارت فوق العاده ای پیدا میکنند که همین امر موجب می شود در هنگام اجرای آن کاتا که شخصاٌ علاقمند هستند به زیبائی شگرفی دست پیدا کنند.

البته با وجود تفاوتهای عنوان شده همه کاتاها در چند چیز مشترک هستند.

1-
مراسم آغازین کاتا

2-
اجرای دقیق کاتا.

3-
مراسم پایانی کاتا.

1-
در هنگام شروع کاتا بابستن چشمها و جمع کردن دستها و پاها در چند ثانیه به حالت تمرکز فرو میروند و سعی می کنند ارتباط خود را با دنیای پیرامون قطع نمایند.یعنی همه حواس مغزی خود را متوجه اجرای کاتا کنند. بعد از آن با بازکردن چشمها و اعلام اسم کاتا با صدائی بلند حرکت ایبوکی را که هم جنبه نمایش و حالت رزم و قدرت نمایی در مقابل حریف دارد و هم جنبه قدرت گیری و تنفس کامل دارد را اجرا می کنند.

2-
پس از یکی دو ثانیه خیلی جدی و با همه قدرت شروع به اجرای کاتا میکنند.هر دفاع و ضربه را بایستی با یک ضربآهنگ و سرعت مشخصی که ماهیت آن تکنیک را بیان میکند اجرا کند.که هر تکنیک با تکنیک دیگر دراین مورد ممکن است تفاوت کند.

چرخش داچی ها بایستی کامل و به شکل واقعی آن اجرا شوند.داچی هرگز نباید به صورت ناقص ونیمه انجام گیرد. استفاده صحیح ازحرکت باسن وپرتاب ضربات پا و دست به کمک کمر وباسن، اخم نداشتن در صورت و عدم تغییر عضلات یعنی میمیک چهره .هیچ نوع هیجان یا تنس روحی را کاراته کانباید با صورت خود القاء کند. در موارد مشخص شده کاتا فریاد کیای باید به موقع ان اجرا شود. ریتم کاتا باید متاوت باشد یعنی در جایی حتمأ باید سریع و تند حرکت کرد . در جایی دیگر با بستی آرام و متین بدون هیچ عجله ای به اجرای تکنیک پرداخت.

3-
اجرای حرکت بازگشت به حالت اولیه در حالی که نگاه کاراتری و در جهت آخرین تکنیکش قرار دارد.پاها منتاسب با هم جمع گردیده در حالت موسوبی ادای احترام به روی فودو داچی می ایستد.اکثر کاتاها از همان نقطه ای که شروع می شوند در همان نقطه نیز تمام میشوند . نکته دیگری که یادآوری ان لازم به نظر می رسد و در بالا به ان تا حدی اشاره شده این است که کاتارو در حین اجرای یک کاتا بایستی بتواند روحیه اعتماد به نفس، صلابت و استواری راازخود به نمایش بگذارید. یعنی همانگونه که گفته شد نباید کاتارو چهره اش را در هم، عبوس و هیجان زده نشان دهد بلکه باید صلابت،اعتماد به نفس،هماهنگی و دقت بسیار زیادی از مجموع حرکتها و نگاهش نمایان باشد .یعنی بیننده بدون اینکه ذره ای خشونت و سبعت در کاتارومشاهده کند بایستی براحتی بتواند مفهوم عظمت و بزرگی را ازنمای کلی یک کاتابرگیرد.

دیگر اینکه لباس ( گی ) کاتارو باید تمیر و آراسته باشد.نمای ظاهری سر و صورتش مرتب باشد.راه رفتنش متین و متوازن باشد.

با یاد گرفتن کاراته شاگردان این هنر، قدم در راهی می گذارند که بزرگترین استادان این راه را طی نموده اند. اگر کاراته با روح صحیح خود یعنی با اعتماد و فروتنی اجرا شودشاگردان

این هنر، معنایی را که در زبان کاتا نهفته است لمس خواهند کرد.

اهداف کاتا

هر کاتا دارای دو هدف می باشد.

1-
اهداف فیزیکی تمرینات کاتا

علاوه بر افزایش دانش تکنیکی شخص، کاتا از نظر پرورش جسمی دو هدف دارد. اول تقویت استخوانها وماهیچه ها برای حداکثر کارایی بیو مکانیسم شخصی. هدف دوم پرورش حرکت و انعکاسهای سریع و واکنش سریع در وضعیت دفاع از خود.

2-
اهداف متا فیزیکی تمرینات کاتا

درتمرینات کاتا کیفیت های غیر فیزیکی نیز وجود دارند که باید به آنها توجه بسیار کرد تکامل ذهن و روان. فروتنی و تواضع، کاتا با تعظیم شروع و بعد از اجرای هر کاتا احترام انجام می گیرد. ( با تعظیم کردن ) کاراته کا حرکات خود را در یک وضعیت آرام و آماده نبرد که در عین حال از هوشیاری کامل برخوردار است شروع می کند. مرکز جاذبه و یا تاندن نقطه قدرت و تمرکز می شود و در این حالت کاراته کا کاملأ آماده مبارزه می شود.

کیفیت های هر حرکت در کاتا

در تمرینات هیچ حرکت زایدی وجود ندارد. هر حرکت وظیفه و معنایی دارد. در طی اجرای کاتا شخص می بایست از معانی حرکاتش در عین انکه حریف خیالی خود را همه جا زیر نظر دارد آگاه باشد. زمان بندی صحیح هر حرکت نیز اهمیت دارد.

هنگام اجرای تکنیکها چه تهاجمی و چه دفاعی شاگردباید روش صحیح تنفس و هم زمان کردن آن را با به اجرا درآوردن تکنیک خاص انتخاب کند. کیای قدرت تکنیک را در هنگام اجرا بالا می برد.

هر کاتا ویژگی خود رادارد. در اجرای کاتا شاگرد باید سالها تحت نظر مربی مجرب آموزش ببیند. این برای اطمینان در اجرای صحیح تکنیک ها است واین شاگرد تمامی مسایل ریز کاتا را باید تعلیم دیده باشد.در این قسمت است که شاگرد از هنر رزمی و راههای جسمانی فلسفی، در طول تمرینات قراردادی تکامل پیدا کرده است.
بیشتر کاتاها برای مثال با یک تکنیک دفاعی شروع و تقریباٌ تمام آنها با دفاع خاتمه می یابد و حقیقتی که در جمله معروف استاد فوناکوشی نهفته است که می گوید:
در کاراته هرگز اولین حمله وجود ندارد

این ورزش، در زمانهای بسیار دور ورزشی زیر مجموعه کاراته بوده. استادان کاراته، کاتا را به عنوان شیوه ای برای بالا بردن توانایی، قدرت و تکنیک شاگردانشان به آنها یاد می دادند. شیوه ا ی که با آن بتوانند در برابر دیگران از خود دفاع کنند. اما معنای تکنیک در این ورزش به طور کامل آشکار و بدیهی نیست. سطوح بالای تکنیک فقط پس از گذشت سالها و مهارتهای فراوان فرد مشخص و آشکار می شود و گاهی اوقات هم پس از سپری شدن دوره های تحت آموزش!

اما از مدتها پیش و در دوران کهن کاتا از شیوه های اصولی و حتی زیر بنایی یادگیری و آموزشی کاراته بود. بعضی مواقع فرد سالها باید تمرین می کرد تا به طور کامل آن را یاد بگیرد. متاسفانه امروزه مردم درک درستی از کاتا ندارند و آن را به غلط تعبیر می کنند، بسیاری از اساتید فن هنوز همان شیوه های قدیمی و سنتی را آموزش می دهند. تمرینات خوب اما از نظر ارزشی و طبقه بندی ضعیف. واقعا" جای تاسف دارد! این موضوع مانند آن می ماند که شما یک کتاب عالی و معرکه داشته باشید اما نتوانید آن را بخوانید. با کار و تمرین کاتا مثل یک موجود زنده زندگی میکند. یادگیری تکنیک و فنون، دانستن استخوان بندی و فیزیک انسان، آشنایی با سیستم عصبی و دانستن کمی روانشناسی همگی به پیشرفت در این ورزش کمک میکنند.
کاتای تکی - solo

هر شاخه ای در کاتا اسم مخصوص خودش را دارد. بعضی از آنها نام مبدع خود را دارند، بعضی تصویر کلی آن شاخه کاتا را منتقل می کنند، بسیاری از شاخه های کاتا از "اوکیناوا (Okinanwa)" از اسامی ژاپنی برگرفته شده.

مراحل یادگیری
در هر سطح از یادگیری شما باید شیوه جدیدی از کاتا آشنا میشوید، آغاز یادگیری کاتا با آموزش حرکات به همراه تکنیک ها و تمرینات است. در ابتدا باید هر تکنیکی را به درستی یاد بگیرید، سپس نوبت به تکنیک بعدی میرسد، ذهن شما باید مملو از چیزهای باشد که می بایست یاد بگیرید، این مرحله فیزیکی کاتاست.
سرانجام تمرینات بیش از گذشته اتوماتیک (خودکار) می شوند، با جزییات بیشتر و ریتمیک تر، در این مرحله باید قدرت اصلی و واقعی خود را در تکنیکهایی که یاد گرفته اید را نشان دهید.
مرحله میانی زمانی کامل می شود که یادگیری کاتا تبدیل شود به یک قالب فنی صحیح با قدرت بالا که بدون هیچ دغدغه فکری انجام گیرد. این مرحله، نخست یادگیری کاتای ذهنی است. شاید بتوان کاتا را وجهی از مدیتیشن (Meditation) دانست.
در سطح کمربند مشکی نبرد و پپکار واقعی جلوی چشم ظاهر می شود. باید بتوانید با کاتا زندگی کنید. در ذهنتان باید تجربه کنید که چطور حمله کنید. (البته این امر فقط باید در ذهنتان صورت بگیرد) در این مرحله کاتا جزیی از وجود شماست.
ارتباط کاتا با شاخه های دیگر رزمی
در کاراته اکثر فنون و تکنیکهای کاتا شما را با فنون دیگر نیز آشنا می کند. یادگیری اولیه این ورزش بسیار خیلی و مهم است و به مانند پیش زمینه و الگویی ابتدایی برای آموختن اصولی کاراته است. گروه شاخه های کاتا همه با هم در یک دایره مرتبط هستند، یک نوع کاتا شما را به نوع دیگر ارجاع میدهد که از نظر سطح تکنیکی بالاتر و فنی تر است و هر یک دانش علمی را درباره این ورزش بالا میبرد 

Loading