بوئین زهرا دهکده کیوکوشین (استاد یوسف شیرزاد)

وظایف داور وسط ونحوه ورود به تاتامی وشروع مسابقه Referee Duties

وظایف داور وسط ونحوه ورود به تاتامی وشروع مسابقه:

 

با وارد شدن همراه داوران گوشه از سمت راست تاتمی(از قسمت راست سرداور)با احترام به سر داور و تاتمی در جلوی داوران گوشه وارد تاتمی گشته و روبروی سر داور و روی خط کناری تاتمی و داوران گوشه به ترتیب دو نفره در طرفین سر داور می ایستند و داور وسط با یک قدم به جلو اعلام احترام به سر


برای دیدن متن  کامل به ادامه مطلب بروید:

وظایف داور وسط ونحوه ورود به تاتامی وشروع مسابقه:

 

با وارد شدن همراه داوران گوشه از سمت راست تاتمی(از قسمت راست سرداور)با احترام به سر داور و تاتمی در جلوی داوران گوشه وارد تاتمی گشته و روبروی سر داور و روی خط کناری تاتمی و داوران گوشه به ترتیب دو نفره در طرفین سر داور می ایستند و داور وسط با یک قدم به جلو اعلام احترام به سر داور(شین پا نی ری)و بعد بر روی پای چپ و از سمت چپ چرخیده رو به تماشاگران اعلام احترام(شومنی ری)کرده وبعد به وسیله علامت دست به داوران گوشه و متقابلا داوران گوشه به داور وسط اعلام احترام (اوتاگانی ری)می نماید.

با علامت دو دست باز(کف بعد دستها رو به زمین)با گفتن (شو میته)دو بازیکن را به طرف خود هدایت کرده از نشستن داوران گوشه(که در فصل خود توضیح خواهم داد)داور وسط با اشاره سر داور از سمت راست خود داوران گوشه و وقت نگهدار و طبال را با اشاره آماده کرده وو بازیکن سمت راست را با گفتن کلمه(آکا دوزو موتنی ایچی)و بازیکن سمت چپ را با گفتن (شیرو دوزو موتنی ایچی)به جایگاه خود دعوت مینماید.

و باکف دو دست به سوی سرداور اعلام (شین پا نی ری)مینمایدو بعد به وسیله دو دست مشت شده به طرفین سر خود اعلام (شو شینی ری)میکندکه در اینجا دو مبارز به داور وسط وداور وسط به آنها احترام میگذاردو مجددا با دو دست مشت شده روبروی هم دو مبارز را با گفتن (او تگانی ری)به احترام به یکدیگر دعوت مینماید.

در داوری سبکهای آزاد کاراته برای شروع هاجیمه وبرای خاتمه مسابقه یامه و برای نگه داشتن مسابقه به هر دلیل مته و برای شروع مجدد زوکو گفته میشود.

 

طریقه امتیاز و خطا دادن داور وسط

 

امتیاز ایپون:

 

داور وسط بعد از مته گفتن با رای اکثریت داوران گوشه با گفتن آکا(باند قرمز)یا شیرو (باند سفید)و نشان دادن نوع ضربه (دست یا پا)با کشیدن دست به بالا در طرفین سر در زاویه 150درجه کلمه( ایپون)را ادا میکند لازم به ذکر است دست علامت دهنده به صورت (شوتی اوچی)میباشد.

 

امتیاز وازاری:

 

داور وسط با گفتن مته با رای اکثریت داوران گوشه با گفتن آکا یا شیرو و نشان دادن نوع ضربه با دست به صورت افقی 90درجه اعلام (وازاری)مینمایدو در این حالت کف دست رو به زمین است.

 

 

هی که  واکه (مساوی):

 

بعد از خاتمه وقت قانونی داور وسط (هانتی)داده واگر رای اکثریت مساوی بود با گفتن( هی که وا که) ونشان دادن دست به صورت ضربدر به جلو (که دست راست روی دست چپ باشد)اعلام مساوی مینماید.

 

جی کان (تایم اوت):

 

با گذاشتن کف دست چپ روی انگشتان دست راست به وقت نگهدار اطلاع داده تا وقت را قطع نماید.

 

جوگای(خارج شدن از تاتمی):

 

داور وسط بعد از مته گفتن و با انگشت سبابه خود مبارزی را که از خط تاتمی بیرون رفته متوجه خارج شدن میکند و در مرحله اول یک تذکر میدهد.

 

خطای شیکاکو:

 

داور وسط با گفتن مته با رای اکثریت داوران گوشه با گفتن آکا یا شیرو وبا گفتن نوع خطا (هانسوکو شیکاکو)و با نشان دادن انگشت سبابه با دست کشیده به طرف صورت حریف خطا کننده اعلام رای کرده و مبارز را از مسابقه اخراج مینماید.

 

خطای جن تن :

 

 داور وسط با گفتن مته با رای اکثریت داوران گوشه با گفتن آکا یا شیرو وبا گفتن نوع خطا و با نشان دادن انگشت سبابه با دست کشیده به طرف قفسه سینه حریف خطا کننده در زاویه 90 درجه اعلام (هانسوکو جن تن )میدهد.

خطای چویی:

 

داور وسط با گفتن مته با رای اکثریت داوران گوشه با گفتن آکا یا شیرو وبا گفتن نوع خطا و با نشان دادن انگشت سبابه با دست کشیده به طرف زانوی خطا کننده در زاویه 45 درجه اعلام (هانسوکو چویی)میکند.

 

 

کی کو کو:

 

داور وسط با گفتن مته با رای اکثریت داوران گوشه با گفتن آکا یا شیرو وبا گفتن نوع خطا و با نشان دادن انگشت سبابه با دست کشیده به طرف زمین و انگشت پای  خطا کننده اعلام (هانسوکو کی کو کو)میکند.

 

 

وظایف دا وران گوشه:

 

داوران گوشه بعد از احترامات ذکر شده از سمت راست و چپ داور وسط بترتیب اینکه هر کدام ازداوران وسط پشت سر داور وسط باید بر روی صندلی های طرفین نزدیک داور وسط نشسته و داوران بعدی بر روی صندلی های جلو داور وسط بنشینند.

نشستن داوران گوشه باید به صورت خبردار و پرچم قرمز به سمت  باند قرمز و پرچم سفید  به سمت باند سفید در دست گرفته شود و مچ دست بر روی زانوها قرار بگیرد.

طریقه امتیاز و خطا دادن داوران گوشه:

 

امتیاز ایپون:

 

با دیدن نوع ضربه آکا یا شیرو پرچم کشیده و مورب رو به بالا وطرفین برده میشود همراه با سوت قوی و سریع.

 

وازاری:

 

پرچم به صورت افقی به( موازات شانه)و به پهلوی بدن برده میشود همراه با سوت سریع.

 

هی که وا که:

 

دو پرچم به صورت ضربدر و قرمز روی سفید قرار میگیرد.

 

مینای:

 

ندیدم-دو پرچم بصورت ضربدر و قرمز روی سفید روبروی صورت قرار میگیرد.

 

میتو میزو- تری ماسن:

 

اتفاق قابل توجهی نیفتاده است و یا مورد قبول نیست- پرچم ها در طرفین زانو حرکت کرده به همراه چند سوت آرام

جوگای:

 

در سمتی که مبارز از تاتمی خارج شده باشد پرچم را به زمین زده و سوت ممتد وکم صدا زده میشود.

 

خطای شیکاکو:

 

حرکت 45 درجه پرچم بصورت سریع و بالای سر و سوت ممتد زده میشود.

 

خطای جن تن :

 

حرکت 45 درجه پرچو در زایه 90 درجه بدن بصوزت سریع همراه با سوت ممتد.

 

خطای چویی:

 

با حرکت 45 درجه در زاویه 45 درجه بدن بصورت آرام و همراه با سوت ملایم و ممتد .

 

کی کو کو:

حرکت 45 درجه پرچم که دستها به موازات پاها میباشد از مچ حرکت کرده بصورت آرام وبا سوت ملایم.

 

اسامی خطاهادر داوری:

هانسوکو-خطا

 تذکر کوچک- ایچی و نیki ko ko (کی کو کو)

جریمه خطای کوچک ایچی و نیchui(چویی)

 

جریمه خطای متوسط ایچی و نیgenten(جن تن)

جریمه خطای بزرگshik kaku(شیک کاکو-اخراج)

 

اسامی امتیازها در داوری:


نصف امتیاز waza ari (وازاری)


امتیاز کاملippon (ایپون=ضربه فنی)


ضربات خطا در مبارزه و اعلام داور وسط:

ضربه به صورت با دست و آرنج ( هانسوکو جودان سوکی هانسوکو هیجی جودان)


لگد به بیضه ( هانسوکو کین گری)


هل دادن با کف دست ( هانسوکو شوتِی)


گرفتن لباس یا دست ( هانسوکو سوکامی)


خروج از تاتمی ( هانسوکو جوگای)    

 

Loading