بوئین زهرا دهکده کیوکوشین (استاد یوسف شیرزاد)

تمرینات کمر بند ها(کی هان) kyokushin kihon

      کیوکوشین کاراته

 

                                                                کمربند نارنجی :

 

 چند نمونه از تمرینات کی هو نو کاتا:

 1. ذنکوتسوداچی : مایته سیکن جودان اوکه. سیکن چودان گیا کوسوکی

 2. ذنکوتسوداچی : چوسوکومایگری , چودان گیا کوسوکی .

 3. ذنکوتسوداچی : چودانسوتواوکه , سیکن چودان گیا کوسوکی .


برای دیدن ادامه تمرینات به ادامه مطلب بروید...

 4. ذنکوتسوداچی : جودان سوتوتای سوکومواشی گری ,

چودان گیا کوسوکی .


 5. ذنکوتسوداچی : چودان اوچی اوکه , سیکن چودان گیا کوسوکی .


 6. ذنکوتسوداچی : جودان اوچی سوکوتومواشی گری , چودان گیا کوسوکی .


 7. ذنکوتسوداچی : سیکن گدانبارای , گدان گیا کوسوکی

.   

 8. ذنکوتسوداچی : جودان مواشی گری , چودان گیا کوسوکی .

 9. ذنکوتسوداچی : سیکن مایته جودان سوکی  ,مایته چودان سوکی .


 ۱۰. ذنکوتسوداچی : سوکوتوکانستسوگری , سیکن چودان گیا کوسوکی .

 

 

                                                      کمربند آبی

 

چند نمونه از تمرینات کی هو نو کاتا


 1. ذنکوتسوداچی : چودان مایته سوکی , مایته سوکی , چودان گیا کوسوکی ,چودان مایته سوکی.


 2. ذنکوتسوداچی : چودان مایته اوچی اوکه , گیا کوسیکن گدای بارای (بصورت همزمان).


 3. ذنکوتسوداچی : چودان مورته اوچی اوکه .


 4. ذنکوتسوداچی : گیا کوچوسوکو جودان مایگری , مایته جوداناوکه,گیا کوجودان سوکی.


 5. ذنکوتسوداچی : گیاکوتای سوکوسوتو مواشی گری , مایته چودان سوتواوکه , چودان گیاکوسوکی.


 6.  ذنکوتسوداچی : سوکوتواوچی مواشی گری , مایته چودان اوچی اوکه ,گیاسوکی.


 7. ذنکوتسوداچی : چودان مواشی گری , سیکن گدان بارای ,گیاکوسوکی گدان .


 8. ذنکوتسوداچی : جودان مایگری , چودان سوکوتویوکوگری(لگدها در جهت خودشان).


 9. ذنکوتسوداچی : جودان مایگری ,  جودان مواشی گری(با یک پا بجلو).


 10. کوکوتسوداچی : گیاکومایگری ز شوتومواشی اوکه .


 11. کوکوتسوداچی : گیاکومایگری , چودان اوچی اوکه .

 

 

                                                    کمربند زرد

 

چند نمونه از تمرینات کی هو نو کاتا :


1. ذنکوتسوداچی : جودان اوکه, چودان گیا کوسوکی . چودان سوتواوکه, چودان گیا کوسوکی.


   چودان اوچی اوکه, چودان گیا کوسوکی. مواته گدان بارای , گیا کوسوکی.


2. ذنکوتسوداچی : گدای بارای , چودان گیا کوسوکی. چودان اوچی اوکه,  چودان گیا کوسوکی.


   چودان سوتواوکه , چودان گیا کوسوکی. مواته جودان اوکه, چودان گیا کوسوکی.


3. ذنکوتسوداچی : چودان مایگری. جودان مواشی گری, چودان گیا کوسوکی.


4. ذنکوتسوداچی : جودان مواشی گری, چودان مایگری. چودان گیا کوسوکی.


5. ذنکوتسوداچی :  مائه کایگری . شوتو مواشی اوکه .


6.  ذنکوتسوداچی : مائه مواشی گری . شوتو مواشی اوکه.


7. ذنکوتسوداچی : (چودان مایته اوچی گیاکوگدان بارای) , موروتوسوکی چودان .


8. ذنکوتسوداچی : جودان مایگری, چودان یوکوگری , چودان اوشیروگری(با یک پا در جهات خودش).


9. ذنکوتسوداچی : هیجی جودان مایگری , هیجی جودان آگواوچی , هیجی جودان اوروشی اوچی.


10. کیبا داچی : جون سوکی (کوجوکیبا داچی) .

 

                                                        کمربند سبز

 

چند نمونه از تمرینات کی هو نو کاتا :


1-ذنکوتسوداچی : جودان اوکه, چودان گیا کوسوکی-

   سانچین داچی : چودان سوتواوکه, چودان گیا کوسوکی-

   کوکوتسوداچی : چودان اوچی اوکه, چودان گیا کوسوکی-

  حرکت کوکوتسوداچی تبدیل به کوجوکیبا داچی ضربه جون سوکی (کلیه تکنیکها با یک شماره اجرا شود).


2- ذنکوتسوداچی : مای که آگه , چودان مایگری ,جودان اوکه ,گیا کوسوکی, مای که آگه,

  سوتومواشی گری , سوتواوکه,گیا کوسوکی مای که آگه,اوچی مواشی گری , اوچی اوکه ,

  گیا کوسوکی.(هر دو لگد با یک پا)


3- سانچین داچی  : جودان  اوکه. سوتواوکه. اوچی اوکه . گدان بارای, گیا کوسوکی(دفاعها با یکدست).


4- کوکوتسوداچی : مائه مایگری جودان. شوتو مواشی اوکه.( اوچی اوکه . گدان بارای)سمبون.


5- ذنکوتسوداچی  : شوتوگامّن سوتواوچی . گیاکوشوتوساکوتسو اوچی کومی.مایته یوهان نوکیته .


6- ذنکوتسوداچی: شوتوگامّن اوچی اوچی. گیاکوشوتوهیزو اوچی– مایته شوتوساکوتسو اوچی .


7- کوجوکیباداچی: کانستسوگری. یوکوگری (با چرخش 180درجه ازجلوو با یک پا ).


8- کوجوکیباداچی: اوشیرومواشی گری. یوکوگری ,( با چرخش 180 درجه ازپشت و وبا یک پا)


9- یون جوکوکیباداچی: هیجی جودان سوتواوچی . (با کمک دست عکس العمل).


   کاکه . اوراکن سایواوچی . گدان بارای, گیا کوسوکی.

10- ذنکوتسوداچی: گیاکومایگری جودان . اوچی اوکه .

اوراکن شومن اوچی , گیا کوسوکی.


 

                                                      کمربند قهوه ای

 

چند نمونه از تمرینات کی هو نو کاتا :


1-ذنکوتسوداچی : جودان اوکه, چودان گیا کوسوکی-

   سانچین داچی : چودان سوتواوکه, چودان گیا کوسوکی-

   کوکوتسوداچی : چودان اوچی اوکه, چودان گیا کوسوکی-

  حرکت کوکوتسوداچی تبدیل به کوجوکیبا داچی ضربه جون سوکی (کلیه تکنیکها با یک شماره اجرا شود).


2- ذنکوتسوداچی : مای که آگه , چودان مایگری ,جودان اوکه ,گیا کوسوکی, مای که آگه,

  سوتومواشی گری , سوتواوکه,گیا کوسوکی مای که آگه,اوچی مواشی گری , اوچی اوکه ,

  گیا کوسوکی.(هر دو لگد با یک پا)


3- سانچین داچی  : جودان  اوکه. سوتواوکه. اوچی اوکه . گدان بارای, گیا کوسوکی(دفاعها با یکدست).


4- کوکوتسوداچی : مائه مایگری جودان. شوتو مواشی اوکه.( اوچی اوکه . گدان بارای)سمبون.


5- ذنکوتسوداچی  : شوتوگامّن سوتواوچی . گیاکوشوتوساکوتسو اوچی کومی.مایته یوهان نوکیته .


6- ذنکوتسوداچی: شوتوگامّن اوچی اوچی. گیاکوشوتوهیزو اوچی– مایته شوتوساکوتسو اوچی .

 

7- کوجوکیباداچی: کانستسوگری. یوکوگری (با چرخش 180درجه ازجلوو با یک پا ).


8- کوجوکیباداچی: اوشیرومواشی گری. یوکوگری ,( با چرخش 180 درجه ازپشت و وبا یک پا)


9- یون جوکوکیباداچی: هیجی جودان سوتواوچی . (با کمک دست عکس العمل).

   کاکه . اوراکن سایواوچی . گدان بارای, گیا کوسوکی.


10- ذنکوتسوداچی: گیاکومایگری جودان . اوچی اوکه . اوراکن شومن اوچی , گیا کوسوکی.


 

                                                   کمربند مشکی

 

کی هونوکاتا 


 1. ذنکو تسو داچی : جودان اوکه , سوتو اوکه. اوچی اوکه , گدان بارای , گیا کوسوکی.


2. سانچین داچی: سوتو اوکه ,اوچی اوکه, اوراکن شومن اوچی , هیچی جودان سوتو اوکه ,

   تتسوئی گامّن اوچی اوچی.


3. کوکوتسوداچی:  مائه مایگری ,مائه جودان مواشی گری ,شوتومواشی اوکه ,موروته سوکی جودان

   کامائه .


4. کیبا داچی(کیوجو):کانستسوگری ,یوکوگری گدان بارای,جون سوکی(با چرخش 180 درجه از جلو)


5. ذنکو تسو داچی : جودان اوکه. گیا کوسوکی. سانچین داچی  : سوتو اوکه -گیا کوسوکی.


6. کوکوتسوداچی : اوچی اوکه گیا کوسوکی.


7. کیبا داچی: گدان بارای,جون سوکی(تبدیل چرخشها)


8. ذنکو تسو داچی: اجرای پنج شوتو اصلی با هر دو دست .


9. ذنکو تسو داچی: مایگری, یوکوگری , اوشیروگری. هیزا گری(درجهات خودش).

Loading