بوئین زهرا دهکده کیوکوشین (استاد یوسف شیرزاد)

ضربات به ماکی وارا makiwara movement

 

 


Loading