بوئین زهرا دهکده کیوکوشین (استاد یوسف شیرزاد)

تکنیکهاهای دفاعی دست kyokushin hand uke

تکنیکهای دفاعی دست

1-گدان باری                   2-اوچی اوکه    

3- سوتواوکه                     4-جودان اوکه

5- شوتو مواشی اوکه          6- کاکه اوکه


برای دیدن ادامه تکنیک ها به ادامه مطلب بروید..

7- اوسای اوکه                 8- شوتی اوکه

9- کوکن اوکه                  10-هایتواوکه         

11-هی شواوکه                 12-مورو تواوچی اوکه

13-جوجی جودان              14-جوجی گدان اوکه    

15-موروتوکاکه اوکه          16-هیجی اوکه

17- شوتوگدان باری           18-شوتوجودان او که

قالب تکنیکهای دفاعی دست در سه قسمت جودان - چودان - گدان قالب اجرا هستند

Loading