بوئین زهرا دهکده کیوکوشین (استاد یوسف شیرزاد)

اسامی«کاتا» های کیوکوشین کاراته kyokushin kata name

·  تایک یکوکو سونو ایچی, نی , سان

·  Taikyoku son ichi , ni , san

·  سوکوگی تایک یوکوسونو ایچی , نی , سان

·  Sokugi Taikyoku sono ichi,ni,san

·  سوکوگی تایک یوکوسونو یون

·  Sokugi Taikyoku sono yon.(Iko3)

توجه : کاتاهای فوق بعنوان پیش کاتا محسوب می شوند.


·  پینان سونوایچی , نی, سان ,یون, گو

·  Pinan sono ichi,ni,san,yon,Go

توجه : کلیه کاتاهای فوق را می توان بصورت ساده , اورا , تاته و تاته اورا (IKO3) اجرا کرد .

·  سانچین نوکاتا

·  Sanchin no Kata

·  تنشو

·  Tensho

·  سانچین تنشو

·  Sanchin Tensho(Iko3)

·  ان تنشو

·  En Tensho (Iko3)

·  تسوکی نوکاتا

·  Tesuki No Kata

·  یانتسو

·  Yantsu

·  گکی سای دای

·  Ge Ki Sai Dai

·  گکی سای شو

·  Ge Ki Sai Sho

·  سایفا (سای ها)

·  Saifa (Saiha)

·  سی پای

·  Sei Pai

·  گاریو

·  Garyu

·  سین چین

·  Sein Chin

·  کان کو

·  Kan Ku

·  سوشی هو

·  Sushi ho

Loading