بوئین زهرا دهکده کیوکوشین (استاد یوسف شیرزاد)

سوگند نامه کیوکوشین به فارسی-ژاپنی-انگلیسی

 

سوگند نامه کیوکوشین

فارسی

انگلیسی

ِژاپنی


برای دیدن متن کامل سوگند نامه با ادامه مطلب بروید .....


به نام خدا                  

 

ما جسم و دل خود را پرورش می دهیم

 

تا روحی استوار و نامتزلزل داشته باشیم

 

راه راستین مبارزه را می پیمائیم

 

تا همواره حواس و روح خود را آماده نگه داریم

 

با قدرتی راستین میکوشیم

 

تا روحی فروتنی را در خود بوجود آوریم

 

ما نهایت فروتنی را رعایت خواهیم کرد

 

به درجات بالا تر از خود احترام می گذاریم

 

از خشونت می پرهیزیم

 

ماهمواره به یاد پروردگار توانائیم

 

و هر گز موهبت انسان بودن را فراموش نخواهیم کرد.

 

همواره به عقل و قدرت می اندیشیم

 

و خواستهای دیگر را از خود می رانیم

 

تا جان در بدن داریم

ضوابط مربوط به کیو کوشین کاراته  را رعایت خواهیم کرد

 

و می کوشیم تا به راه هدف واقعی دست یابیم

                                ماکسو

English

 1. We will train our hearts and bodies for a firm, unshaken spirit.
 2. We will pursue the true meaning of the Martial Way, so that in time our senses may be alert.
 3. With true vigor, we will seek to cultivate a sprit of self denial.
 4. We will observe the rules of courtesy, respect our superiors and refrain from violence.
 5. We will follow our god, and never forget the true virtue of humility.
 6. We will look upward to wisdom and strength not seeking other desires.
 7. All our lives, through the discipline of karate, we will seek to fulfill the true meaning of the Kyokushin Way.

Japanese

 1. Hitotsu-Warewarewa, Shinshinwo-Renmashi Kakkofubatsuno-Shingiwo- Kiwamerukoto.
 2. Hitotsu-Warewarewa, Bunoshinzuiwo-Kiwame Kinihasshi-Kannibinnarukoto.
 3. Hitotsu-Warewarewa, Shitsujitsugoukenwomotte Jikonoseishinwo-Kanyousurukoto.
 4. Hitotsu-Warewarewa, Reisetsuwo-Omonji Choujyouwokeishi-Sobounofurumaiwo- Tsutsushimukoto.
 5. Hitotsu-Warewarewa, Shinbutsuwo-Toutobi Kenjyounobitokuwo-Wasurezarukoto.
 6. Hitotsu-Warewarewa, Chiseitotairyokutowo-Koujyousase Kotonioyonnde-Ayamatazarukoto.
 7. Hitotsu-Warewarewa, Syougainosyugyouwo- Karatenomichinitsuuji Kyokushinnomichiwo-mattousurukoto.

 

Loading